Jansen Specials

'Slim met Metaal'

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN INSTALLATIEVOORWAARDEN VAN  CONSTRUCTIEBEDRIJF P.C. JANSEN TE LEERSUM.

Toepasselijkheid; Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten van Constructiebedrijf P.C. Jansen. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. De inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Offerten, bestellingen en opdrachten; Alle offerten zijn vrijblijvend, met dien verstande dat prijsopgaven 1 maand geldend zijn. Bestellingen en opdrachten dienen schriftelijk door  Constructiebedrijf P.C. Jansen te zijn bevestigd om bindend te zijn.

Levering; Constructiebedrijf P.C. Jansen heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken op het afgesproken tijdstip aan te bieden. Opgegeven levertijden zijn indicatief. Vertraagde levering geeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat zich ter plaatse waar het werk uitgevoerd moet worden geen belemmeringen aanwezig zijn. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet kan Constructiebedrijf P.C. Jansen of de uitvoering opschorten of meerkosten in rekening brengen. In geval van overmacht heeft Constructiebedrijf P.C. Jansen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden. In geval van excessieve overschrijding van de levertijd heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.                                     

Een product en/of installatie wordt geacht opgeleverd te zijn indien zij geheel bedrijfsklaar is. De opdrachtgever wordt hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze heeft het recht, voor de dag van oplevering, het product en/of installatie te beproeven en na te gaan of deze voldoet aan hetgeen werd overeengekomen. 

Garantie; Mits conform de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde voorschriften wordt gehandeld, zal Constructiebedrijf P.C. Jansen gedurende 12 maanden na oplevering zich manifesterende gebreken, gratis herstellen cq. vervangen. Constructiebedrijf P.C. Jansen is echter niet tot verregaande garantie gehouden dan welke zij van de leverancier heeft ontvangen. Indien de opdrachtgever op eigen initiatief reparaties en/of wijzigingen aanbrengt of laat verrichten, vervallen de garantieverplichtingen. Constructiebedrijf P.C. Jansen is nimmer verplicht tot vergoeding van schade ontstaan als gevolg van gebreken in het uitgevoerde werk, geleverd product, cq. materiaal, tenzij opzet of grove schuld van Constructiebedrijf P.C. Jansen of medewerkers wordt aangetoond. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Zij dienen binnen 14 dagen na oplevering of het bekend worden van het gebrek, doch niet later dan 6 maanden na oplevering, schriftelijk aan  Constructiebedrijf P.C. Jansen te worden gemeld.

Eigendomsvoorbehoud: De geleverde zaken blijven eigendom van Constructiebedrijf P.C. Jansen tot aan het moment waarop de betreffende factuur volledig is betaald.

Betalingen: Alle prijzen zijn netto contant, exclusief BTW en dienen zonder aftrek van enige korting als volgt te worden voldaan. 

Facturen: Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld.               

Offerte: 

  • Bij aanvang van de werkzaamheden 40%;
  • Halverwege de werkzaamheden 30%;
  • Bij oplevering 30%                                                                                     

Indien niet tijdig wordt betaald is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke tenminste op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 70.- gesteld worden. Tevens is de opdrachtgever 1% rente verschuldigd per maand of gedeelte er van.

Omvang van het werk:  De omvang van het werk wordt uitsluitend in de opdrachtbevestiging omschreven. Overige werkzaamheden worden apart berekend.

Annulering: Indien een opdracht wordt geannuleerd kan dit niet zonder instemming met  Constructiebedrijf P.C. Jansen op deze te stellen voorwaarden. De opdrachtgever is gehouden tenminste 33% van de afgesproken prijs (excl. btw) als schadevergoeding te betalen.

Geschillen: Voor alle overeenkomsten met Constructiebedrijf P.C. Jansen geldt het Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden berecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen, tenzij de wet de regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

Voorwaarden: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

KvK nr. :30026982

BTW-ID : NL001364237B06